Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Práva detí

Odporúčané priority vychádzajú najmä z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím:
1. Podporiť informovanosť o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú pravidelný kontakt s deťmi v oblasti výchovy a vzdelávania, rozvíjať ich kompetenciu „konať v najlepšom záujme dieťaťa“.
2. Zapracovať do školského poriadku explicitnú garanciu zabraňujúcu postihu dieťaťa a žiaka, jeho zvýhodnenia alebo sankcionovania z dôvodu uplatnenia si svojich práv.
3. Zvýšiť informovanosť a osvetu v školách v oblasti najčastejších prejavov obchodovania s deťmi: sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, nútené sobáše.
4. Podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich prínosu pre pracovisko a trh práce.

Linky pomoci

a. linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov,
b. linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk,
c. internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk, http://nenormalne.sk,
d. linka detskej istoty http://www.ldi.sk,
e. online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke https://prevenciakriminality.sk ,
f. psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk.

Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.