Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Profesionálna orientácia žiaka
09.02.2023
Profesionálna orientácia
Voľba povolania je v živote každého človeka jedným z dôležitých medzníkov v procese vývinu. Z voľby profesie sa neskôr buduje určitá profesionálna pozícia v spoločnosti a životný štýl, ktorý je zvyčajne prepojený s uprednostňovaním určitých hodnôt. V súvislosti s voľbou povolania u žiaka s mentálnym postihnutím by sme si mali položiť minimálne dve otázky:
O aké povolanie má žiak záujem.................?
Na aké povolanie má predpoklady...............?
V ideálnom prípade by mala byť odpoveď na obidve otázky do určitej miery podobná, ak nie súhlasná. V bežnej praxi sa však stretávame aj s nereálnymi očakávaniami a predstavami žiakov, ktoré často presahujú ich individuálne možnosti a schopnosti. Cieľom profesijnej orientácie je odporúčanie druhu školy a odborného zamerania, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní profesionálnu sebarealizáciu. Predovšetkým ide o o informačné, diagnostické a konzultačno-poradenské aktivity skúsených odborníkov určené mládeži a jej príprave pre správnu voľbu povolania.
Dňa 9. 02. 2023 prišli našim žiakom porozprávať o možnostiach ďalšieho vzdelávania p. výchovná poradkyňa a p. zástupkyňa Odborného učilišťa internátneho v Poprade. Predstavili žiakom učebné odbory a možnosti ďalšieho štúdia, taktiež nové učebné odbory, ktoré pribudli a žiaci majú možnosť si podať prihlášku a následne sa vyučiť v danom odbore, kde po ukončení získajú výučný list. Prednáška bola veľmi zaujímavá a nápomocná pri výbere a rozhodovaní žiakov.

Fotogaléria
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.