Rada školy

 

Rada školy 2016 -2020
funkcia titul / meno / priezvisko delegovaný  za
predseda Mgr. Mária Kohutová   pedagogických zam.
člen Mgr, Ľubomíra Grečková   pedagogických zam.
člen Ing. Renáta Dulovičová  nepedagogický zam.
člen Jaroslav Tišer  rodičov
člen Andrea Kroščenová  rodičov
člen  Agnesa Tancošová   rodičov
 člen   Ing. Jozef Javorka CSc.    OÚ- odbor školstva Košice
 člen   PhDr. Helena Mochnáčová    OÚ- odbor školstva Košice
  člen   Ing. Peter Dzurenda    OÚ- odbor školstva Košice

 Rada školy zasadá zvyčajne 4 krát do školského roka.

Diskutuje o aktuálnych problémoch školy a navrhuje optimálne riešenia pre rozvoj školy.

 

Štatút rady školy pri Špeciálnej základnej škole Hrabušice

V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení sa vydáva tento štatút rady školy.

Čl. 1
Základné ustanovenie

(1) Rada školy sa zriaďuje pri Špeciálnej základnej škole. Hviezdoslavova 164, Hrabušice.
(2) Sídlo rady školy je v Špeciálnej základnej škole, Hviezdoslavova 164, 053 15 Hrabušice.


Čl. 2
Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy pri ktorej je zriadená.
(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
a ostatných zamestnancov školy alebo školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.
(3) Funkčné obdobie rady školy je štyri roky .13. apríl 2016- apríl 2020

Čl. 3
Činnosť rady školy

(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a to:
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy, alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d) vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 596 /2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:
1. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
2. k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy alebo školského zariadenia,
3. k správe o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
4. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia, rozpracovaného najmenej na dva roky a každoročne vyhodnocovaného,
5. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
6. k návrhu na zrušenie školy, spájania alebo združovania s inými školami alebo školskými zariadeniami.
e) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
f) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
g) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy predsedom rady školy.

Čl. 4
Zloženie rady školy

(1) Rada školy má na základe rozhodnutia OÚ- odboru školstva 9 členov.
(2) Členmi rady školy sú
• dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
Mgr. Ľubomíra Grečková, Mgr. Mária Kohutová
• jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
p. Helena Bjelončíková
• traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy
p. Andrea Kroščenová, p. Agnesa Táncošová. P. Jaroslav Tišer
• traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
PhDr. Helena Mochnáčová, Ing. Jozef Javorka, CSc., Ing. Peter Dzurenda

Čl. 5
Spôsob voľby členov rady školy

(1) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
(2) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
(3) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
(4) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
(5) Spôsob voľby členov rady školy sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
(6) Členstvo v rade školy zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
b) vzdaním sa členstva,
c) ak člen rady školy sa stane riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom,
d) ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy
e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,
f) odvolaním člena, ktorý je zástupcom samosprávneho kraja, ktorí boli do rady školy delegovaní,
g) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
(7) Funkcia člena rady školy je čestná a jej výkon je nezastupiteľný.

 

Čl. 6
Doplnenie členov rady pred ukončením funkčného obdobia

(1) V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať doplnenie členov do rady školy a v súčinnosti s riaditeľom školy, písomne dohodne so zástupcami príslušnej zložky voliteľov termín, dokedy má zložka voliteľov delegovať alebo zvoliť nových zástupcov za člena rady školy.
(2) V prípade, že v dohodnutej lehote podľa bodu (1) tohto článku nedôjde k novej voľbe na doplnenie chýbajúcich členov do rady školy, predseda rady školy doplní (chýbajúcich zástupcov do rady školy tak, že na ich miesto nastúpi náhradný člen, ktorým je ten, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.
(3) Doplnenie člena rady školy podľa tohto článku je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.

Čl. 7
Pravidlá rokovania rady školy

(1) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy.
(2) Predsedu rady školy volia členovia rady školy, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.
(3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) o to sám požiada alebo sa vzdá funkcie.
(4) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo štatútom rady školy.
c) ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto štatútu.
(5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na platnosť uznesenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných jej členov.
(6) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa školy alebo školského zariadenia vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
(7) Každý člen rady školy má jeden hlas.
(8) Rada školy sa schádza podľa potreby, minimálne dvakrát ročne.
(9) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia rady školy.
(10) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné.
(11) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy.
(12) O priebehu každého zasadnutia rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje menný zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté závery a uznesenia. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom rady školy. Prílohou zápisnice sú prerokované materiály, prezenčné listiny a pod.
(13) Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia ( alebo ich časti ) aj ďalšie osoby, a to najmä riaditeľa školy jeho zástupcu, ďalších zamestnancov školy alebo školského zariadenia, rodičov žiakov, ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokúvaná problematika dotýka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

Čl. 8
Práva a povinnosti člena rady školy

(1) Člen má právo:
a) voliť a byť volený za predsedu rady školy,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
(3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4) Členovia rady školy za svoju činnosť zodpovedajú zložkám voliteľov, ktoré ich do rady školy zvolili alebo delegovali. Ako celok rada školy zodpovedá najmä plénu zamestnancov školy alebo školského zariadenia a rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia.
(5) Ak člen rady školy neplní povinnosti podľa tohto štatútu, predseda rady školy môže navrhnúť, aby bol odvolaný postupom podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.


Čl. 9
Povinnosti predsedu rady školy

(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy a plán zasadnutí rady školy na schválenie.
(3) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy podľa potreby najmenej štyrikrát ročne podľa plánu zasadnutí.
(4) Uznesenie rady školy alebo tento štatút môžu obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
(5) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, do 31. marca kalendárneho roka.
(6) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy alebo školského zariadenia o pláne zasadnutí školy na príslušný kalendárny rok.
(7) Predseda rady školy je povinný predložiť zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania návrh na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, na základe výsledkov uskutočneného výberového konania.
(8) Predseda rady školy je povinný v lehote do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy.

Čl. 10
Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy alebo školského zariadenia o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
(2) Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v súlade s plánom zasadaní je povinný predložiť rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne priamo na zasadnutí rady školy.
(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do 10 dní od ukončenia výberového konania.

 

Čl. 11
Finančné zabezpečenie rady školy

(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
(2) Rada školy nemá vlastný majetok.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 21. septembra 2016 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Hrabušiciach dňa 21. septembra 2016


Mgr. Mária Kohutová
predseda rady školy