Projekty školy

Základné informácie o projektoch

Tajný život mesta

Naša škola sa zapojila a bola vybraná do projektu Tajný život mesta ktorý beží od septembra 2016 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožní spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí o okolie svojho mesta či obce. Na Slovensku projekt koordinuje Živica. Projekt Tajný život mesta je realizovaný vďaka finančnej podpore partnera projektu VEOLIA.

Cieľ projektu :
žiaci a učitelia v SR a ČR sa stanú bádateľmi a spoločnými silami budú informovať svoje okolie o rastlinnej diverzite ich mesta/obce

Úlohy v projektu:
každá škola bude v projekte zastúpená školským tímom – učiteľom/kou a 4 žiakmi
úlohou tímu je zmapovať okolie školy a nájsť zaujímavé miesta/druhy a následne ich vložiť do aplikácie PlantNet prostredníctvom získaných tabletov alebo vlastných „smart“ telefónov
spoločne tak školy vytvoria sieť mestskej biodiverzity a zároveň vytvoria podklad pre realizáciu aplikácie aj pre verejnosť.
úlohou školských tímov bude pripraviť verejnú kampaň propagujúcu biodiverzitu vo svojom meste/obci. Tri školské tímy z každej krajiny s najlepšou a najzaujímavejšou informačnou kampaňou získajú trojdňový zážitkový kurz počas celého trvania projektu budú učitelia a žiaci realizovať bádateľsky orientované vzdelávanie.
 

 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“

Národné projekty „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ (ITMS: 26110130083, 26140130013; ďalej MVP na ZŠ) a sú vypracované v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zvlášť pre Bratislavský kraj (Cieľ Regionálna konkurencia schopnosť a zamestnanosť) a zvlášť pre ostatné kraje Slovenskej republiky (Cieľ Konvergencia). Základným zámerom projektov je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť.. Projekty sú realizované v rokoch 2008 až 2013 a ich realizátorom je Ústav informácií a prognóz školstva.

V našej škole sa do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách zapojili dve učiteľky a všetci žiaci ŠZŠ. Viac o projektoch sa dozviete na www.modernizaciavzdelavania.sk