Pedagogický zbor

 


Mgr. Alenka Mišendová  riaditeľka školy


Mgr. Mária Kohutová, triedna učiteľka 2. ročníka, predsedníčka rady školy, vých. poradca

Mgr. Ľubomíra Grečková, triedna učiteľka 3.-4. ročníka, zodpovedná za školské učebnice, estetizácia prostredia školy

Ing. Marta Jendrálová, triedna učiteľka 5.ročníka variant B,  členka protipožiarnej hliadky, inventár školy, koordinátor drogových závislosti

Mgr. Roman Mušuta, triedny učiteľ 6. ročníka, digitalizácia EVRŠ, správca počítačovej učebne, vonkajšia úprava školského pozemku

Ing. Jaroslav Oravec, triedny učiteľ 7. ročníka, v prípade neprítomnosti riaditeľa zástupca školy, člen protipožiarnej hliadky

Mgr. Milan Jendrál, triedny učiteľ 8. ročníka, ved. MZ

Mgr. Janka Hossová, triedna učiteľka 9. ročníka, zdravotník školy, členka protipožiarnej hliadky, vedúca PK


 

Skladba tried, počty žiakov po ročníkoch

 

1. ročník: v šk. roku 2017/ 2018 nemáme 

I. trieda: 2. ročník: 5 žiakovi, z toho : 3 dievčatá

II.  trieda: 3. a 4. ročník  : vyučuje sa v oddelení 

3. ročník :  3 žiaci,  z toho 3 chlapci, 4. ročník : 3 žiaci, z toho 3 chlapci                                                                                        

III. trieda: 5. ročník B variant : 5. ročník: 6 žiakov, z toho 4 dievčatá, 2 chlapci

IV. trieda: 6. ročník: 6 žiakov,  z toho 3 dievčatá, 3 chlapci

V. trieda : 7. ročník : 8 žiakov, z toho 2 dievčatá, 6 chlapcov

VI. trieda : 8. ročník : 8 žiakov, z toho 7 dievčat, 1chlapec

VII. trieda : 9. ročník : 9 žiakov, z toho 6 dievčat, 3 chlapci

Počet žiakov:

 v  1.- 4. ročspolu : 11 žiakov, z toho 3 dievčatá , 8 chlapcov            

v   5.-9. roč. spolu 37 žiakov, z toho 22 dievčat, 15 chlapcov

Celkový počet žiakov v školskom roku 2017/2018

SPOLU : 48          z toho: 25  DIEVČAT           23 CHLAPCOV